Közzétételi lista
 
     
  1. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató  
 

A tanulónak joga:

1.  A körzetes iskolába felvételt nyerjen.
2. Szülői kérésre az első évfolyam választott osztályába kerülhessen.

3. Ha az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja az iskola teljesíteni, akkor a következők alapján hoz döntést:

a)  az iskola körzetébe tartozó tanulók elsődleges joga felvételt nyerni
b) felvehető a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §.2. pontja szerinti arányok figyelembe vételével.

c) felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
Különleges helyzetnek minősül:

a) szülője, testvére tartós beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b)  testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c)munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d)az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

e) a további felvételt kérő tanulók között sorsolás útján dönt. A sorsoláson jelen vannak: a felvételt vagy átvételi kérelmet benyújtók, az iskola igazgatója, helyettesei és a jegyzőkönyvvezető. A kihúzási sorrend jelenti a felvételi sorrendet.

 

 

4. Más iskolából történő átvétel kérelem alapján történik, előzetes egyeztetéssel a tanuló iskolájának igazgatójával. A kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani, aki kedvező döntés esetén 10 munkanapon belül befogadó nyilatkozatot nyújt át a szülőnek. 
     
  2. A beiratkozásra meghatározott idő  
 
A tanköteles első osztályosok számára tavasszal van a beiratkozás. A Fejér Megyei Kormányhivatal írja ki a beiratkozás pontos rendjét.
Más intézményből való átvétel bármikor lehetséges a tanév folyamán, ha indokolt, és van hely az adott osztályban.
 
     
  3. A  fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma  
 

A tanulócsoportok száma:

Az 1-4. évfolyamokon: 8
Az 5-8. évfolyamokon: 8
Tanulószoba: 5 – 8. évfolyamon összevontan: 2
Napközis csoportok: 1 -4. évfolyamon önálló csoportok osztályonként: 8

összesen: 26

 
     
  4. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is  
 
Étkezési díjak 1 ill. 2 gyerek esetén:
Napközi 3 étkezés 508,- Ft/nap
Menza (csak ebéd) 324,- Ft/nap

Étkezési díjak 3 gyerek esetén:
Napközi 3 étkezés 254,- Ft/nap
Menza (csak ebéd) 162,- Ft/nap
 
     
  5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje  
 

1. Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon: 5:00 órától – 20:00 óráig
2. Hivatali nyitva tartás: 7:00 - 16:00 óráig

 
 
 

6. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

2019/20 - as tanév jelentősebb programjai, rendezvényei:
Szeptember: szülői értekezlet, Hazafiság iskolája a KEMPP-ben, Honvédelmi verseny, Számháború, Ifjú nemzetőrök, Mihály napi vásár, Böndörődőn való szereplés, főzés, Menő Menza program
Október: állatok világnapja, Aradi vértanúkra emlékezés, papírgyűjtés, elsősök megajándékozása, Nemzeti ünnepen megemlékezés, Menő Menza program
November: Márton napi lámpás felvonulás, Egészségnevelési projekthét, Egészségnevelési nap, véradás, fogadóóra, Manó klub indítása, Pályaválasztási szülői értekezlet, Menő Menza program
December: adventi gyertyagyújtás, szereplés az adventi sátorban és az Angyalok karában, Mikulás, adventi koszorú és ajtódísz készítő verseny, karácsonyi vásár, karácsonyi ünnepség, Menő Menza program
Január: Tollpihe meseíró pályázat eredményhirdetése, könyvek csere-beréje, félév zárása, Menő Menza program
Február: félévzáró szülői értekezlet, sCurie verseny, szülő pedagógus bál, farsang, Menő Menza program
Március: Pénzügyi-gazdasági témahét, Táncsics napok programokkal, Nemzeti ünnepen ünnepi műsor, fogadóóra, Digitális témahét, Határtalanul 7. osztályosok Erdélybe utazás, Menő Menza program
Április: Elsősegélynyújtási és Tudásbajnokság megyei versenyek, Pályaorientációs nap, Fenntarthatósági témahét, Menő Menza program
Május:anyák napi ünnepségek, ifjúsági nap, Menő Menza program
Június: osztálykirándulások, 8. osztályosok vizsgája, ballagás, tanévzáró ünnepség, Menő Menza program

 
7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
Három kolléga került be a pedagógiai-szakmai ellenőrzésbe 2018-ban. Munkájukkal kapcsolatosan pozitív vélemény született. Erősségük volt: szakmai munka, tervező munka, motiváció, a tanulók személyiségfejlesztése.
Fejlesztendő területként az IKT eszközök még sokoldalúbb használatát jelölték meg.
 
8 .A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

A 2018/19-es tanévben:
Évismétlésre kötelezett tanulók száma: 0 fő
Szülői kérésre évismétlő elsősök száma: 4 fő
Javító vizsgára utalt tanulók száma:: 8 fő
Minden nyolcadikos tanuló továbbtanult, lemorzsolódás nincs az intézményünkben.

 
9. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Az 1-4. évfolyamokon minden tanuló napközis foglalkozást igényel (ajánlott) az előző tanév májusában.
A felső tagozatosok igényelhetnek tanulószobát az előző tanév májusában.
A meghirdetett szakkörökre, énekkarra, sportfoglalkozásokra, előkészítőre a tanév első hetében lehet jelentkezni.
 
10. Az iskolai dolgozatok szabályai
Iskolai beszámoltatások módjai: szóbeli, írásbeli feleltetés,(formái, rendje a PP-ban) otthoni munka.
Egy tanítási napon az osztályközösség csak két, a tanmenetben betervezett témazáró dolgozatot írhat. A témazáró dolgozatokat két héten belül értékelni kell.(kivételt képez a pedagógus betegsége, illetve a szünetek ideje). A fenti időponton belül ki nem javított témazáró dolgozat kihirdetésekor a tanuló eldöntheti, hogy az érdemjegy beíratásra kerüljön-e.
A szóbeli felelést helyettesítő (röpdolgozat), a napi tananyagot számon kérő írásbeli kötelezettség, korlátozás nélkül íratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos
A felelés: a tanuló szóban számot ad a tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése szóbeli értékeléssel, egyéb esetben egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik.
 
11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
Az osztályozó vizsga idejéről az igazgató levélben értesíti a szülőt és a tanulót. A vizsga követelményeit írásban a vizsgát megelőző konzultáción megkapja a tanuló.

A vizsgatárgyak részei:
Magyar irodalom írásbeli + szóbeli vizsga
Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga
Történelem írásbeli + szóbeli vizsga
Idegen nyelv írásbeli + szóbeli vizsga
Matematika írásbeli + szóbeli vizsga
Fizika írásbeli + szóbeli vizsga
Természetismeret írásbeli+ szóbeli vizsga
Földrajz írásbeli + szóbeli vizsga
Biológia írásbeli + szóbeli vizsga
Kémia írásbeli + szóbeli vizsga
Ének-zene gyakorlati vizsga
Vizuális kultúra gyakorlati vizsga
Életvitel-technika írásbeli + gyakorlati vizsga
Informatika gyakorlati vizsga
Testnevelés gyakorlati vizsga
A vizsgákról a PP 29-31. oldalakon részletes leírás található.
 
12. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Osztály természetes létszáma Osztály számított létszáma
1.a 21 22
1.b 20 23

2.a 22 25
2.b 25 25

3.a 27 27
3.b 24 24

4.a 26 28
4.b 19 21

5.a 21 22
5.b 23 28

6.a 16 18
6.b 24 26

7.a 25 29
7.b 24 29

8.a 30 33
8.b 30 32

 
13. A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógusainak szakképzettsége
Általános iskolai tanító speciális  képesítéssel 20 fő
Általános iskolai tanító 2 fő
Általános iskolai szakos tanítást végző tanár 15 fő
Középiskolai tanár 1 fő
Fejlesztő pedagógus 1 fő
   

Ebből beosztás szerint:

 
Intézményvezető 1 fő
Intézményvezető helyettes         2 fő
Munkaközösség vezető 3 fő
Mesterpedagógus, szakértő 1 fő
 
14. A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógiai munkát segítők szakképzetsége
iskolatitkár szakközépiskola 1 fő
rendszergazda főiskola  1 fő
pedagógiai asszisztens szakközépiskola 2 fő
 
A letölthető alapdokumentumok itt érhetőek el.